GDPR

INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za účelem zajištění transparentnosti zpracování osobních údajů a splnění legislativních povinností Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů. Proto jsme pro Vás připravili tento dokument, v němž naleznete všechny potřebné informace v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).

Níže uvedené informace plní společnost TalentGroup IT Recruitment s.r.o. se sídlem Kobližná 71/2, Brno, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 126938, IČO: 14167549 (dále také jako “Zprostředkovatel”).
 

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Zprostředkovatel zpracovává níže uvedené osobní údaje kandidáta za účelem:

 • vyhledání a zprostředkování vhodného zaměstnání;
 • vedení databáze kandidátů v interním systému Zprostředkovatele;
 • předávání životopisu kandidátů potenciálním zaměstnavatelům;
 • získávání a využívání referencí předchozích zaměstnavatelů kandidáta;
 • provádění auditu vyžadovaného právními předpisy;
   

Zprostředkovatel zpracovává následující osobní údaje kandidáta pro účely evidence v interním systému:

 • jméno, příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání
 • občanství, datum a místo narození;
 • adresa trvalého bydliště a kontaktní adresa (pokud se liší od adresy trvalého bydliště);
 • soukromá emailová adresa;
 • kontaktní telefonní číslo
 • výše nástupního nebo očekávaného finančního ohodnocení;
 • den nástupu do zaměstnání a délku jeho trvání.
   

Způsob zpracování a zpřístupnění osobních údajů

V rámci zpracování osobních údajů podle této informace byla přijata technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů kandidáta, zejména aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a to i po ukončení zpracování osobních údajů.

Osobní údaje se zpracovávají v sídle Zprostředkovatele, tj. na adrese se sídlem Brno, Kobližná 71/2, PSČ 602 00.
S ohledem na vývoj ve výběrovém řízení je Zprostředkovatel oprávněn získávat a využívat reference předchozích zaměstnavatelů kandidáta, a to za předpokladu, že mu za tímto účelem poskytne kandidát svůj souhlas.

Osobní údaje kandidátů zpracovávané podle této informace za účelem vypracování auditu vyžadovaného právními předpisy budou předávány externím dodavatelům, kteří na základě výběru Zprostředkovatele budou provádět audit vyžadovaný právními předpisy. O společnostech aktuálně provádějících audit budou kandidáti na žádost informováni.

Zprostředkovatel je dále za účelem vyhledání a zprostředkování zaměstnání oprávněn předat životopisy, motivační dopisy nebo jiné dokumenty obsahující osobní údaje kandidáta (ve výše uvedeném rozsahu) potenciálním zaměstnavatelům, a to za předpokladu, že kandidát k tomuto předání poskytne Zprostředkovateli svůj souhlas.

Osobní údaje zpracovávané Zprostředkovatelem podle této informace mohou být dále zpřístupněny pouze oprávněným státním orgánům a institucím či jiným subjektům, budou-li pro to splněny podmínky uvedené v Zákoně či dalších právních předpisech.

Práva kandidáta spojená se zpracováním osobních údajů

Kandidát má dle Zákona právo, pokud zjistí nebo se bude domnívat, že Zprostředkovatel nebo některý z výše uvedených zpracovatelů provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (i) požádat Zprostředkovatele nebo příslušného zpracovatele prostřednictvím HR oddělení Zprostředkovatele o vysvětlení, (ii) požadovat, aby Zprostředkovatel nebo příslušný zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Bude-li žádost kandidáta shledána oprávněnou, mají Zprostředkovatel nebo příslušný zpracovatel povinnost neprodleně odstranit závadný stav. Požádá-li kandidát v rámci svého práva na přístup k osobním údajům o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Zprostředkovatel nebo příslušný (výše uvedený) zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat s tím, že má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Výše uvedený postup nezbavuje kandidáta práva obrátit se svou žádostí či jiným podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

Uchovávání a zpracování osobních údajů kandidáta Zprostředkovatelem je časově omezeno na období pěti let. Tím není dotčena povinnost Zprostředkovatele uchovávat po dobu stanovenou příslušnými obecně závaznými právními předpisy dokumenty a materiály, obsahující takové osobní údaje kandidáta, i po uplynutí této doby, jakož i právo Zprostředkovatele uchovávat v souladu se Zákonem dokumenty a materiály, obsahující také osobní údaje kandidáta, i po uplynutí doby pěti let, a to po dobu nezbytnou k uplatnění případných práv Zprostředkovatele.

Likvidace osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které Zprostředkovatel nebude v souladu se svou povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů zpracovávat po uplynutí doby pěti let, případně ty, u nichž uplynula doba nezbytná k jejich zpracování, Zprostředkovatel zlikviduje bez zbytečného odkladu za použití odpovídajících technických a softwarových prostředků. Osobní údaje, které se uchovávají v listinné podobě, se likvidují mechanickým zařízením pro ničení písemností (skartovačkou). Osobní údaje v elektronické podobě se likvidují vymazáním příslušných souboru v informačním systému, osobní údaje na hmotných nosičích (CD) se likvidují výmazem nebo fyzickým zničením příslušného nosiče. Zprostředkovatel si může pro vlastní potřebu ponechat některé informace o kandidátovi pouze po provedení bezpečné anonymizace (tj. vytvoření stavu, kdy výsledná informace nemůže být znovu jakýmkoliv způsobem přiřazená ke konkrétnímu kandidátovi).

Jak nás můžete kontaktovat?

Jakékoliv Vaše dotazy, připomínky či žádosti směřujte na adresu info@talentgroup.cz.

 

Důvěřují nám

Za těch 10 let, co se věnujeme personalistice v oblasti IT jsme se sami na sobě naučili, co v této branži funguje a díky tomu získali spoustu větších i menších klientů. Neradi bychom zde ale zveřejňovali konkrétní loga a názvy společností, protože ctíme diskrétní vazby a nepsanou mlčenlivost, kterou uzavíráme s každým našim zákazníkem. Pokud chcete zjistit, jak spolupráce reálně funguje a že recruitment děláme opravdu dobře, trhu s IT odborníky rozumíme a máme účinné nástroje, jak je pro vaši poptávku rychle získat, nejjednodušší bude si spolupráci vyzkoušet na jedné konkrétní poptávce. Uvidíte, že výsledek vás nezklame.