Etický kodex

Etika je velmi starou filosofickou disciplínou, která pomocí dostupných nástrojů zkoumá dodržování určitých pravidel chování. Vymezuje, jaké chování je správné a jaké není, a to nejen jednotlivce, nýbrž celé společnosti. Etika se prolíná všemi oblastmi našeho života, a nutně se tedy s etickými otázkami setkáme i v oblasti profesní. Etický kodex vymezuje, jaké chování je v rámci naší profese role žádoucí a jaké je již nepřípustné.

Firmy mají často tendenci nemorální jednání omlouvat, nicméně TalentGroup (resp. její mateřská organizace Norwegians Investment Group jakožto i všechny ostatní společnosti podřízené této organizaci) takové jednání odsuzuje, z etických zásad neslevuje a nikdy nebude.

 

Ctíme a dodržujeme následujících 15 etických principů (seznam průběžně rozšiřujeme):

 • TalentGroup ctí pravidla dodržování všech právních předpisů, zákonných norem a smluvních ustanovení platných v rámci trhů, na kterých působíme, zejm. tedy České Republiky, Slovenska a Norska. Pokud jde o smluvní ustanovení, tak naše slovo platí a dodržujeme i ujednání, které nejsou tzv. „zachyceny na papíře.
 • Ke svým zaměstnancům přistupujeme v souladu se zásadami zdravé firemní kultury a to zejm. v oblastech pravdivé a transparentní komunikace vizí a cílů firmy na všech úrovních, otevřeného a férového způsobu řešení problémů (aneb žádné pomluvy – vše si vyříkáme mezi sebou), otevřeného upozorňování na nedostatky, udržování zdravého a komfortního pracovního prostředí, získávání pravidelné zpětné vazby od zaměstnanců a v neposlední řadě transparentního a skutečně férového systému odměňování.
 • Dodržujeme psané i nepsané dohody o mlčenlivosti s každým našim obchodním partnerem (kandidátem, klientem), vážíme si diskrétních vazeb a dlouhodobé spolupráce a podle toho také jednáme.
 • Dodržujeme zákon o ochraně osobních údajů a přistupujeme ke zpracování osobních údajů a k informacím získaných od třetích stran obzvlášť citlivě, důvěrně a v souladu se všemi legislativními normami a za použití adekvátních bezpečnostních opatření.
 • Respektujeme právo na soukromí. S osobními údaji nakládáme výlučně v souladu s účelem, pro který nám byly se souhlasem třetí strany poskytnut a komunikujeme dle vzájemně dohodnutých pravidel komunikace.
 • Vystupujeme čestně, budujeme dobré jméno společnosti a svým jednáním nesnižujeme její důvěryhodnost v očích obchodních partnerů, veřejnosti ani konkurence.
 • Předcházíme situacím, které mohou vést ke střetu zájmů.
 • Zakládáme si na rychlých reakcích (zadání poptávky / nabídka / pohovor) a včasné zpětné vazbě všem zúčastněným kandidátům – životní cyklus zakázky je zpravidla 14 dnů a děláme maximum pro to, abychom žádnou z fází zakázky nezdržovali.
 • Plníme všechny naše finanční závazky ve sjednané výši a stanovených termínech.
 • Respektujeme individualitu, osobnost a názorovou odlišnost každého člověka (pohlaví, rasa, věk, zdravotní stav, národnostní původ, etnická příslušnost, sexuální orientace, náboženské a politické přesvědčení atd.).
 • Chráníme životní prostředí (tisk na recyklovaný papír, repasování náplní do tiskáren, elektronické zpracovávání a zasílání dokumentů atd.).
 • Jedním z nejdůležitějších aspektů správné spolupráce a komunikace je respektování základních lidských práv a svobod. Vycházíme z jedinečnosti každého kandidáta, a proto je naše komunikace postavena na individuálním přístupu založeném na vzájemném respektu a dodržování dohodnutých komunikačních pravidel
 • Jsme otevřeni společnému hledání řešení vzniklých situací.
 • Nasloucháme klientům, abychom splnili jejich požadavky a očekávání.
 • Profesionální vystupování na každé komunikační úrovni je pro nás samozřejmostí.

 

Důvěřují nám

Za těch 10 let, co se věnujeme personalistice v oblasti IT jsme se sami na sobě naučili, co v této branži funguje a díky tomu získali spoustu větších i menších klientů. Neradi bychom zde ale zveřejňovali konkrétní loga a názvy společností, protože ctíme diskrétní vazby a nepsanou mlčenlivost, kterou uzavíráme s každým našim zákazníkem. Pokud chcete zjistit, jak spolupráce reálně funguje a že recruitment děláme opravdu dobře, trhu s IT odborníky rozumíme a máme účinné nástroje, jak je pro vaši poptávku rychle získat, nejjednodušší bude si spolupráci vyzkoušet na jedné konkrétní poptávce. Uvidíte, že výsledek vás nezklame.